CV-sv

Kurser och examina:
2013 - Lärarlegitimation, diverse ämnen grundskola och gymnasium
2007
- Högskolepedagogik, 15 ECTS, Karlstads universitet
2006 - Handledarutbildning för handledning av doktorander, Karlstads universitet - PentaPlus
2001 - Doktorsexamen, Pedagogik. En etnografisk studie om fjärdeklassares informations-sökning på Internet i skolan.
2005 - Filosofie kandidat, Psykologi, Karlstads universitet (kurser avslutade 1996)
1983 - Klasslärare (M), Högskolan i Karlstad

Anställningar:
2019 -- - Professor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet.
2017 (jan) -2019 (dec) - Ämnesföreträdare, pedagogiskt arbete, Institutionen för pedagogiska studier, Karlstads universitet.
2014 (jul) -2016 (dec) 
- Prodekan i lärarutbildningsnämnden vid Karlstads universitet (halvtid).
2008 (aug) -2009 (jul)
- Analytiker, OECD/CERI, Paris. Ett projekt som till största delen finansierades av KK-stiftelsen och var en del av satsningen på IT i lärarutbildningarna i Sverige.
2004-2008 (jan) - Forskarassistenttjänst, Interaktiva Institutet, Stockholm/Kista. Mitt forskningsprojekt var Tweens i virtuella gemenskaper (LunarStorm) . Interaktiva Institutet kombinerar konst,vetenskap och teknik och har som mål att producera världsledande IT-forskning. Arbetsmiljön är internationell och arbetsspåken är därför både svenska och engelska. På grund av en stor omorganisation 2006, kom jag att tillbringa de två sista åren som forskarassistent vid Karlstads universitet - fortfarande anställd av Interaktiva Institutet. Jag färdigställde under den tiden min bok om informationssökningen didaktik. Denna tjänst var liksom doktorandtjänsten finansierad av KK-stiftelsen och LearnIT.
2003-- - Lektor i pedagogik med inriktning på IT och skola, Karlstads universitet. Docent i pedagogik i oktober 2010.
2002 - - Promovering vid Akademisk Högtid, Karlstads universitet. Presentation från högtidsskrift.
2001-2002 - Lärare och forskare, Karlstads universitet. Finansiering från Vetenskapsrådet i eget projekt. Ett mindre utbyte med lärarutbildningar i Eastern Cape, Sydafrika.
1997-2001 - Doktorandtjänst vid högskolan i Karlstad, som under denna period blev Karlstads universitet. Tjänsten finansierades av Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling (KK-stiftelsen) och var en del av forskningsprogrammet LearnIT. Avhandlingen var färdig 6 månader innan finansieringen var slut, vilket gav mig möjlighet att arbeta på forskningsanslagsansökningar och börja med uppföljningsstudier till avhandlingsarbetet.
1997 - Lärarutbildare, Högskolan i Karlstad/Karlstads universitet. Undervisning på deltid parallellt med doktorandstudier vid Göteborgs universitet.
1996 - Projektledare, Barns hälsa, Folkhälsan, Värmland. Uppdraget var att undersöka och skriva en rapport om unga mäns överdödlighet i Norra Värmland. Det kom även att innebära stöttning och support till kollegor med avseende på statistiskaprogrammet SPSS.
1991-1992 - Lärare och rektor, svenska skolan, Pointe Noire, Folkrepubliken Kongo med bland annat handledning av Hermodselever. Arbetet innebar samarbete med amerikanska och franska skolorna i Pointe Noire.
1977-1994 - Lärare i grundskolan, Sunne och Forshaga kommuner. Alla ämnen och nivåer, huvudsakligen år 1-6, men också år 7-9, handledning av lärarstudenter och skolledningsjobb.

Annan relevant erfarenhet:
2022–2023 - High Level expert i projektet Policy options for digital education content in the EU (ansvariga Ecorys)
2021 –
Utvärderingsansvarig Kluster 20 i Utvärderingssystem Treklövern.
2019 
Medlem av i Vetenskapsrådets beredningsgrupp UV-2: Lärande och kommunikation.
2011-- - Arbetar med utvecklingen av examensarbetet i lärarutbildningen på olika nivåer: Examinator på avdelningen för utbildningsvetenskap, ledamot i ett ämnesövergripande råd vid Karlstads universitet, en av två representanter från Karlstad i ett samarbetsprojekt tillsammans med Örebro universitet, Mälardalens högskola och Högskolan i Dalarna för att utveckla kriterierna för examensarbetet i samband med den nya lärarutbildningen. Sedan januari 2012 även ansvarig för kvalitétsutvecklingen av detsamma vid institutionen för pedagogiska studier, Karlstads universitet.
2009-2011 - Volontär ett par lektioner i veckan (eller när tillfälle givits) vid svenska skolan i Paris, arbete med bild, ljud, film...
2001-- - Aktiv i nätverket Barnkulturforskare i Norden – BIN, som samlar forskare som forskar om och med barn från olika discipliner.
1999-- - Aktiv i implementering av IT i lärarutbildningen vid Karlstads universitet på olika nivåer. Jag initierade och arbetade i en tvärdisciplinär grupp med mandat från fakulteten. Tillsammans med tre kolleger ansvarade jag för workshoppar om IT för övriga kolleger vid vår institution år 2003. Workshopparna inrymde allt från hur man skickar e-post till barns och ungas nätkulturer. Från september 2007 fram till och med uppdraget vid OECD deltog jag i ett samarbetsprojekt med lärarutbildningarna i Umeå och Linköping: P@rableProject (P_Rocess based Assessment through Blended Learning). Det finansierades av NSHU (Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning). Sedan 2017 en av två ansvariga för forskarmiljön UNDIG (Undervisningens digitalisering) vid Karlstads universitet.
1999-2003 - ITiS – IT I Skolan - ett nationellt program initierat av Utbildningsdepartementet för att öka användningen av och kunskapen om IT-användning i skolan. Jag deltog som lärarutbildare och forskare i ett stort antal seminarier på olika skolor. Jag hade också förmånen att vara en av de svenska representanterna när Utbildningsdepartementet presenterade projektet i New York City, november 2002. Ett mål med resan var även att få till stånd ett utbyte mellan skolor, lärarutbildningar och forskning.


E-post: ann-britt.enochsson-at-kau.se