Detta projekt startades via en pilotstudie av Nina Kilbrink med hjälp av Linda Söderlind och mig. I samband med att vi sökte och fick pengar från lärarutbildningsnämnden vid Karlstads universitet, blev jag projektledare och Annica Ådefors och Annelie Andersén kopplades till projektet, då Nina och Linda behövde ägna mycket tid också åt andra projekt. Här följer en populärvetenskaplig beskrivning:

Ofta pratar man inom yrkesutbildning om en klyfta mellan lärandet i skolan och i den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen och att det saknas en tydlig koppling mellan det lärande som sker i dessa olikalärandearenor. I forskning om yrkesutbildning diskuteras det bland annat hur man kan överbrygga denna klyfta för att eleverna ska kunna nå ett fördjupat lärande och se en helhet i sin utbildning. Ett sätt kan vara att diskutera olika typer av gränsöverskridande objekt (boundary objects) för att stärka denna koppling, vilket gjorts inom forskning om boundary crossing som betonar hur lärande kan ske genom gränsöverskridande.

Digital teknik lyfts också i olika studier som ett viktigt verktyg för lärande och för att stärka kopplingen mellan lärandet i skolan och det arbetsplatsförlagda lärandet. I takt med att den digitala tekniken utvecklas skapas nya möjligheter för hur klyftan mellan skola och arbetsliv i yrkesutbildningar kan överbryggas och det behövs fler studier om hur detta kan ske. Syftet med denna studie är därför att studera hur digital teknik, som mobiltelefoner, appar, bloggar och portfolios används som gränsöverskridande objekt och därmed kan bidra till att överbrygga klyftan mellan det lärande som sker i skolan och den arbetsplatsförlagda delen av gymnasial yrkesutbildning (APL). Projektet avser att utgå från lärare som redan arbetar med digital teknik för att koppla ihop det som görs i skolan med det som görs på arbetsplatserna inom yrkesutbildningen. Detta kan bidra till en fördjupad förståelse för hur detta arbete kan ske på ett meningsfullt sätt för att bidra till elevers sammanhållna lärande i yrkesutbildningen.

Under 2019 fick vi medel från lärarutbildningsnämnden (LUN) vid Karlstads universitet för ett motsvarande projekt inom yrkeslärarutbildningen. Det genomfördes som ett aktionsforskningsprojekt i samarbete med lärarutbildare. År 2020 har Annelie Andersén tagit över som projektledare med forskningsmedel både från LUN och från den nationella satsningen ULF (Utbildning, Lärande, Forskning).

- - - - - 

Samtliga projektdeltagare tillhör den forskargrupp som är knuten till yrkeslärarutbildningen vid Karlstads universitet. Hittills har projektet presenteras på olika sätt vid ett tiotal konferenser. Två artiklar är publicerade i refereegranskade tidskrifter, två antologikapitel är accepterade och fler publikationer är på gång.

- - - - - - 

Ann-Britt Enochsson (åter till Ann-Britts webbplats)